Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

HOUDEK Training s.r.o., IČ 06404723, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

1. Definice pojmů

Aby naše Všeobecné obchodní podmínky nebyly příliš složité a byly přehlednější, vymysleli jsme zkratky, které jejich text zjednoduší, a to s následujícím významem:

 1. Aplikace – webová stránka dostupná na adrese houdkova- profikouc.cz nebo https://shop.houdkova-profikouc.cz, popřípadě na jiných subdoménách serveru;
 2. Bezplatná služba či produkt – Služba či produkt, jež nejsou předmětem prodeje v Eshopu a Uživatelům je umožněno užívat tyto služby či produkty bezplatně (například emailové newslettery, e-booky a jiné);
 3. Datové úložiště – místo v naší síti, kde ukládáme všechny potřebné soubory, Vaše Osobní údaje a Ostatní informace, co nám poskytnete;
 4. Eshop – součást Aplikace umístěná na internetové adrese https://shop.houdkova-profikouc.cz;
 5. Kontaktní email – emailová adresa, kterou nám poskytnete a my Vám na ní budeme psát, když budeme mít pro Vás cokoliv důležitého;
 6. Uživatel – návštěvník a uživatel naší Aplikace;
 7. NOZ – zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 8. Obecné zásady ochrany osobních údajů – zásady, které dodržujeme abychom chránili Vaše Osobní údaje a které jsme zveřejnili na internetových stránkách www.houdkova-profikouc.cz;
 9. Osobní údaje – veškeré informace o Vás jako fyzické osobě, které Vás buď samy o sobě nebo ve spojení s jinými dokáží přesně identifikovat. (Jedná se například o jméno, příjmení, bydliště, emaily, tel. kontakt, lokační údaje, síťový identifikátor a jiné);
 10. Ostatní informace – veškeré informace, které nám poskytnete s výjimkou Vašich Osobních údajů;
 11. Produkt – zboží, jehož prodej je nabízen v našem Eshopu;
 12. Služba – služba nebo funkce Aplikace, kterou Vám budeme za stanovených podmínek poskytovat;
 13. Smluvní strany – Naše Společnost a Vy;
 14. Souhlas – souhlas, který potřebujeme, abychom Vám mohli poskytovat některé služby naší Aplikace;
 15. Smlouva – Smlouva, kterou s námi uzavřete při koupi Služby či Produktu v naší Aplikaci/Eshopu nebo při využití Bezplatné služby či produktu;
 16. Společnost – společnost HOUDEK Training s.r.o., IČ 06404723, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1;
 17. Uživatel – návštěvník a uživatel naší Aplikace/Eshopu;
 18. Záruční doba – záruční doba stanovená Společností či zákonem u konkrétního druhu Produktu či Služby;

2. Jak těmto Všeobecným obchodním podmínkám rozumět

 1. Následující Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou s námi uzavřete a musíte je dodržovat.
 2. Pokud se při registraci či při koupi Produktu či Služeb v Eshopu v určitých otázkách společně dohodneme na něčem jiném, než je uvedeno zde, platí to, co jsme si spolu dohodli při registraci.
 3. Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách odkazujeme na číslem označený odstavec, pak se jedná o odstavec článku, kde se tento odkaz nachází.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky můžeme měnit vzájemnou dohodou nebo jednostranným oznámením, které Vám předem zašleme na Váš Kontaktní
 5. Pokud se tyto Všeobecné obchodní podmínky dostanou do rozporu se zákonem, zákon má vždy přednost.

3. Smlouva, její uzavření a platnost

 1. Platnou Smlouvu spolu uzavřeme, pokud:
 2. provedete nákup Služby či Produktu v Eshopu a my Vám provedení tohoto nákupu potvrdíme prostřednictvím Aplikace nebo prostřednictvím Kontaktního emailu; nebo
 3. využijete Bezplatné služby či produktu, a to při splnění všech podmínek uvedených v Aplikaci; nebo
 4. se spolu dohodneme, že Smlouvu uzavřeme jiným způsobem.
 5. Součástí uzavřené Smlouvy jsou vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek rovněž Souhlas, který jste nám poskytli a Obecné zásady ochrany osobních údajů.

4. Nákup Produktů v Eshopu

 1. Naše Společnost umožňuje Uživatelům nákup Produktů dle aktuální nabídky v našem Eshopu. Nabídka a výběr Produktů nabízených v Eshopu je stanoven výlučně rozhodnutím Společnosti a může být kdykoliv jednostranně změněn.
 2. Objednáním jednotlivého Produktu v Eshopu a potvrzením objednávky z naší strany s námi uzavřete Smlouvu o koupi, jež se bude řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami konkrétní prodeje konkrétního Produktu, se kterými Vás před jejím uzavřením seznámíme. Pokud si v našem Eshopu Produkt objednáte, automaticky tím akceptujete jeho stanovenou cenu a další podmínky, které jsme Vám před jejím využitím prezentovali a Vy jste je akceptovali.
 3. Nedohodneme-li se společně jinak, bude Vám Produkt dodán vždy až po úplném zaplacení celé kupní ceny Produktu.

5. Nákup Služeb v Eshopu

 1. Naše Společnost umožňuje Uživatelům nákup Služeb dle aktuální nabídky v našem Eshopu. Nabídka a výběr Služeb nabízených v Eshopu je stanoven výlučně rozhodnutím Společnosti a může být kdykoliv jednostranně změněn.
 2. Objednáním jednotlivé Služby v Eshopu a potvrzením objednávky z naší strany s námi uzavřete Smlouvu o poskytnutí Služby, jež se bude řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami konkrétní Služby, se kterými Vás před jejím uzavřením seznámíme. Pokud naši Službu využijete, automaticky tím akceptujete její stanovenou cenu a další podmínky, které jsme Vám před jejím využitím prezentovali a Vy jste je Využitím Služby se zároveň zavazujete, že Službu budete využívat výhradně v souladu se Smlouvou a jejími součástmi. Nedohodneme-li se společně jinak, bude Vám Služba dodána vždy až po úplném zaplacení celé ceny Služby.
 3. Cenu jednotlivé Služby, jež je poskytována v pravidelných opakujících se časových intervalech (například měsíčně), její obsah a další podmínky můžeme měnit jednostranným oznámením, které Vám pošleme na Váš Kontaktní email, vždy nejméně 15 dní před plánovaným okamžikem změny.
 4. Není-li ujednán rozsah a kvalita Služby platí, že bude plněno ve střední kvalitě plnění a v obvyklém rozsahu.
 5. Uzavřením Smlouvy současně berete na vědomí a akceptujete, že neposkytujeme profesionální rady či informace ve smyslu § 2950 NOZ.
 6. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí Služeb nám dáváte výslovný souhlas ke splnění Služby před uplynutím zákonné lhůty k odstoupení dle čl. 15.

6. Platební možnosti

 1. Za Služby či Produkty nám můžete platit buď platební kartou nebo online platbou bankovním převodem.
 2. Online platby pro nás bude zajišťovat platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou:

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate Payments, a.s. zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky nebo potvrzením ve vašem internetovém bankovnictví pomocí biometrických údajů.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

7. Vaše práva a povinnosti

 1. Při využívání Aplikace či nákupu v Eshopu jste povinen nám poskytnout vždy pravdivé, přesné a úplné informace tak, aby nemohlo dojít k poškození práv třetích osob.
 2. Nejste oprávněn zveřejňovat informace či soubory týkající se jiných osob nebo věcí, pakliže k tomu nemáte povolení či oprávnění. Zveřejněním jakýchkoliv informací či souborů nesmíte porušit či ohrozit práva třetích osob chráněná zákony či Ústavou České republiky.
 3. V případě, že cokoliv z výše uvedeného porušíte, musíte to ihned napravit a neprodleně nás o tom informovat na náš kontaktní email.

8.  Dostupnost a funkčnost Aplikace

 1. Přestože děláme, co je v našich silách, abychom Vám dodali bezchybnou Aplikaci, nemůžeme Vám zaručit, že naše Aplikace bude vždy dostupná bez jakéhokoliv výpadku. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za nedostupnost či špatnou funkci Aplikace nebo jednotlivých Služeb danou technickými problémy, programátorskou chybou či Vyšší mocí.

9.  Odpovědnost Společnosti za škodu

 1. Odpovídáme jen za škodu, kterou Vám způsobíme výhradně porušením našich smluvních povinností uvedených ve Smlouvě, pokud jsme takové porušení nenapravili v přiměřené době po Vašem upozornění.
 2. Neodpovídáme však za škodu pokud:
 3. škoda byla způsobena zaměstnancem Společnosti nebo spolupracující třetí osobou jako následek jednání, které mělo povahu trestného činu nebo přestupku; nebo
 4. škoda byla způsobena z části jednáním Zákazníka nebo osob vykonávajících jeho vůli; nebo
 5. škoda byla způsobena následkem jednání třetích osob nebo takové jednání bylo prvotní příčinou vzniku škody; nebo
 6. škoda byla způsobena okolnostmi, které nemohla Společnost při vynaložení odborné péče předvídat ani jim zabránit.
 7. V žádném případě neodpovídáme za Vaše podnikatelské riziko spojené s Vaší podnikatelskou nebo obdobnou činností.
 8. Rovněž v žádném případě neodpovídáme za nemateriální újmu, která Vám může následkem škodního jednání nebo třetím osobám vzniknout. Neodpovídáme za jakékoliv Vaše nepřímé nebo následné škody nebo Váš ušlý
 9. Když Vám škodu způsobíme, nahradíme Vám ji ve výši skutečné škody, kterou jste utrpěli.

10. Vaše odpovědnost za škodu

 1. Za škodu, kterou jste nám způsobil porušením Smlouvy nebo zákona odpovídáte v celém jejím rozsahu.
 2. Škodu jste nám povinen nahradit v rozsahu, kterou určíme na základě zjištěných škod.
 3. Pokud se nedohodneme jinak, jste odpovědný rovněž za škodu, kterou nám způsobí někdo jiný, pokud mu toto jednání umožníte svým jednáním nebo opomenutím. V takovém případě odpovídáte jako byste nám škodu způsobil sám.

11. Odpovědnost za vady a reklamace Služeb a Produktů

 1. V případě vadného plnění kterékoliv části jakékoliv Služby či vady Produktu zakoupených v našem Eshopu máte dále uvedená práva. Plnění se považuje za vadné, pokud Vám naše Společnost nebo třetí strana prostřednictvím naší Aplikace poskytne Službu či prodá Produkt, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, nebo vás neupozorní na vady, které Služba či Produkt má, ač se u takové služby obvykle nevyskytují. Produkt je vadný i v případě, že se vada projeví v Záruční době.
 2. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy jde k naší tíži, popřípadě k tíži dodavatele.
 3. Jakmile vadu poskytované Služby či Produktu odhalíte, máte povinnost nám to bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) a my v případě Služby poskytované prostřednictvím dodavatele toto oznámení rovněž předáme dodavateli Služby, se kterým se pokusíme Vaši reklamaci vyřešit. Reklamaci jakékoliv Služby či Produktu můžete zaslat elektronicky emailem na adresu info@houdkova-profikouc.cz nebo písemně poštou na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha Vadu dodané Služby či Produktu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění Služby či Produktu. Záruční vadu Služby či Produktu lze vytknout nejpozději v Záruční době, je-li tato doba delší než 6 měsíců. V případě, že má Produkt stanovené datum spotřeby, je možno vadu takového Produktu vytknout pouze do data spotřeby Produktu. Rozhodnutí o reklamaci Vám zašleme ve lhůtě 30 dní od jejího doručení Společnosti.
 4. Právo z vadného plnění můžete také uplatnit u soudu, vytkl-li jste vadu Služby či Produktu bez zbytečného odkladu poté, co jste měl možnost se s výsledkem poskytované Služby seznámit nebo co Vám byl Produkt doručen a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením (reklamací), jak se Právo z vadného plnění nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, můžete se domáhat odstranění vady dodáním nového Produktu či Služby bez vady nebo dodáním chybějícího Produktu či Služby, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo odstraněním vady opravou Produktu, přiměřené slevy z ceny Služby či Produktu nebo odstoupení Smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, můžete se domáhat odstranění vady Produktu či Služby anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny Služby či Své nároky z vad můžete uplatnit zaslat elektronicky emailem na adresu info@houdkova-profikouc.cz nebo písemně poštou na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
 6. Odstoupíte-li platně od Smlouvy o poskytnutí Služby či Smlouvy o koupi Produktu, vrátíme Vám uhrazené finanční prostředky na účet, který nám sdělíte, nejpozději ve lhůtě 14ti dnů od okamžiku doručení odstoupení od
 7. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.
 8. Podrobnou úpravu práv a nároků z vadného plnění naleznete v 1914 až 1925 občanského zákoníku.

12. Odpovědnost za vady Bezplatných služeb či produktů

 1. V případě Bezplatných služeb či produktů nemáte právo neodpovídáme za případné vady takových služeb či produktů. Společnost neposkytuje žádnou záruku za jakost Bezplatné služby či produktů a kvalita takové služby či produktu není stanovena s ohledem na jakýkoliv, byť proklamovaný účel. Společnost též negarantuje jakýkoliv Uživatelem očekávaný výsledek Bezplatné služby či produktu.

13. Započtení

 1. Pokud nám něco dlužíte, máme bez Vašeho souhlasu právo započíst si Váš dluh vůči nám proti Vaší pohledávce.

14. Vyšší moc

 1. Jakákoliv okolnost vylučující odpovědnost („Vyšší moc“) jako je např. požár, exploze, přírodní katastrofy, záplavy, sucha, přerušení dodávky elektrické energie, výpadek datových center, výpadek Datového úložiště, stávka, zastavení provozu zaměstnanci, válka, politický neklid, teroristický čin, nařízení vlády nebo jiná překážka mimo naší kontrolu, která oslabí, prodlouží nebo zabrání splnění Smlouvy, nás zbavuje odpovědnosti za plnění povinností k plnění dle Smlouvy na dobu, po kterou tato Vyšší moc trvá.

15. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby či Produktu

 1. Jako spotřebitel máte do 14 dnů právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby či Smlouvy o koupi Produktu v Eshopu bez udání důvodu, pokud u některých Produktů či Služeb nevylučuje zákon. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o poskytnutí Služby nebo od okamžiku doručení
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby nebo od Smlouvy o koupi Produktu musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na adresu info@houdkova-profikouc.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí Služby či koupi Produktu, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 3. Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytnutí Služby či koupi Produktu, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 4. Došlo-li k částečnému plnění Služby, vrátíme Vám pouze poměrnou část těchto finančních prostředků.
 5. Berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůžete odstoupit od smlouvy o poskytnutí Služby, jestliže byla splněna s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení.
 6. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že došlo k potvrzení objednávky Služby či Produktu za cenu, která je zjevně nesprávná a nepřiměřená cenám na trhu obvyklým nebo byla do systému Aplikace chybně zadána či Aplikací chybně zobrazena a následně došlo k uzavření

Smlouvy. V takovém případě je odstoupení od Smlouvy platné okamžikem, kdy bude doručeno na Kontaktní email Uživatele.

16. Ochrana osobních údajů Zákazníka a třetích osob

 1. Tímto se zavazujeme, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete budeme uchovávat a nakládat s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Bližší informace o způsobu uchovávání a nakládání s osobními údaji a informace o Vašich právech naleznete v Obecných zásadách ochrany osobních údajů v Aplikaci/Eshopu a Souhlasu.

17. Doručování

 1. Cokoliv, co Vám budeme chtít sdělit, Vám zašleme na Váš Kontaktní email.

18. Rozhodné právo a řešení sporů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, Smlouva a všechny ostatní právní vztahy mezi Společností a Vámi se řídí právem České republiky, zejména pak ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dojde-li mezi námi ke sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jste oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách coi.cz
 3. Všechny spory vyplývající ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit mimosoudně, budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky.

19. Srozumění s textem Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy a počátek jejich platnosti

 1. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že těmto Všeobecným obchodním podmínkám, jakož i Smlouvě samotné a všem jejím součástem jste porozuměl v plném rozsahu.
 2. Před uzavřením Smlouvy se nás můžete na cokoliv zeptat prostřednictvím emailové adresy info@houdkova-profikouc.cz a my Vám na Vaše dotazy rádi odpovíme. Pokud si nejste jistý, že všem ustanovením Smlouvy a jejich součástí opravdu rozumíte, Smlouvu s námi v žádném případě neuzavírejte. Pakliže od Vás žádný dotaz před uzavřením Smlouvy neobdržíme, budeme předpokládat, že jste všem smluvním ustanovením porozuměl.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.2021 a platí do odvolání.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 • Adresát: HOUDEK Training r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o

poskytnutí těchto služeb (*):

 

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zpět do obchodu