Podmínky ochrany osobních údajů

Obecné zásady ochrany osobních údajů uživatelů na webu

www.houdkova-profikouc.cz a jeho subdoménách (dále jen „Zásady“)

Tyto obecné zásady ochrany osobních údajů vydává společnost HOUDEK Training s.r.o., IČ 06404723, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 281568 (dále jako "společnost“ nebo

„správce“).

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.

Správce zpracovává osobní údaje uživatelů a návštěvníků zaregistrovaných na webu www.houdkova- profikouc.cz a všech jeho subdoménách (dále jen „Server“) pod podmínkou, že mu registrovaný uživatel či návštěvník poskytl pro tyto účely sám a dobrovolně svůj souhlas. Správce uchovává tyto osobní údaje a zpracovává je pouze k účelům stanoveným zákonem a dále k účelům, ke kterým mu byl poskytnut uživatelem či návštěvníkem souhlas. Těmito dalšími souhlasy jsou:

 • zasílání newsletterů a jiných uživatelských nabídek
 • provoz systémů hodnocení provozu a obsahu na Serveru
 • vyřízení oznámení o ilegálním obsahu nacházejícím se na úložišti Serveru
 • měření návštěvnosti, uživatelského chování na webu umístěném na Serveru a jeho vyhodnocování

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu, po kterou trvá registrace k odběru newsletteru správce vydávaného v souvislosti s webovou prezentací umístěnou na internetové adrese www.houdkova-profikouc.cz a následnou dobu 3 let od okamžiku ukončení registrace, popřípadě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Osobní údaje uživatelů, které správce Serveru zpracovává v rámci služby zasílání newsletteru a přímého marketingu služby a výrobky inzerované na Serveru, obsahují jméno, příjmení a e-mail. Pro některé další účely zpracovává provozovatel i další osobní údaje o uživatelích, například datum registrace k odběru newsletteru, datum poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, datum odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, IP adresu a osobní údaje obsažené v souboru cookies.

K výše uvedeným osobním údajům má přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním či obdobném poměru nebo na základě smlouvy a správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele IT infrastruktury, na které jsou tyto osobní informace uložené a správce. Přístup a nakládání s osobními údaji, které zpracovává zpracovatel se vždy řídí uzavřenou smlouvou o zpracování osobních údajů.

Správce zpřístupní osobní údaje uživatelů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem takového uživatele.

Jako subjekt údajů (uživatel) máte ve vztahu k poskytnutým údajům následující práva:

 • Máte právo svůj souhlas kdykoli Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,

kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Máte právo na kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Máte právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
 • Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se

Vás týkají.

 • Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR.
 • Máte právo na to, aby správce omezil zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení

GDPR.

 • Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
 • Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
 • Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný
 • Svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, 2., písm. c) kdykoli odvolat.
 • Ve smyslu ustanovení čl. 13, 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zpět do obchodu